วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555


ใบสมัครงาน

                                    ตำแหน่ง    เลขานุการ                                                              
ประวัติส่วนตัว
1.  ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)               ปรางฉัตร                              นามสกุล     เกตุแก้ว                                                  
     สัญชาติ     ไทย         เชื้อชาติ   ไทย           ศาสนา      พุธท               สถานภาพ   / โสด   สมรส   หย่า   หม้าย
2.  เกิดวันที่  3          เดือน     พฤษภาคม                   พ.ศ.   2537                 อายุ       18         ปี  หมู่โลหิต   โอ       
3. สถานที่เกิด ตำบล      ที่วัง                             อำเภอ              ทุ่งสง                    จังหวัด           นครศรีธรรมราช               
4.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน                  1  8009   00106   49   3                                                                            ออก ณ อำเภอ/เขต  ทุ่งสง                                        
     จังหวัด    นครศรีธรรมราช                            วันที่ออกบัตร   30 ก.ย. 2553           วันหมดอายุ    2  พ.ค. 2560                
5.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่           68            หมู่ที่/ซอย          4                         ถนน    หลวง                                                 
     ตำบล/แขวง       ที่วัง                           อำเภอ/เขต       ทุ่งสง                           จังหวัด      นครศรีธรรมราช                     
     รหัสไปรษณีย์        80110           โทรศัพท์    086-7417084                    อีเมล์chiab_ruk_pat14@hotmail.com
6.  ชื่อบิดา         นายวิโรจน์             เกตุแก้ว                             อาชีพ  ทำสวน                          
     ชื่อมารดา      นางม่วย               เกตุแก้ว                              อาชีพ   ทำสวน                         
     ชื่อสามี/ภรรยา                                                                 อาชีพ                                     
    จำนวนบุตร                         คน มีรายละเอียดดังนี้
     ชื่อบุตร                                                                           เพศ/อายุ                                 การศึกษา                         
     ชื่อบุตร                                                                           เพศ/อายุ                                 การศึกษา                         
     ชื่อบุตร                                                                           เพศ/อายุ                                 การศึกษา                         
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
สถานศึกษา
สาขาวิชาเอก
ชื่อวุฒิที่ได้รับ
จาก
ถึง
ม.1
 ม.6
  วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
    ละครพระ
     ม.6ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งงาน
เงินเดือน
สาเหตุที่ออกจากงาน
จาก
ถึง


ความสามารถพิเศษ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
R สื่อสารได้ระดับดีมาก
0 สื่อสารได้ระดับปานกลาง
0 ยังต้องปรับปรุง
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
ระบุ                                                
                                                     
ขับรถยนต์ Rได้    0 ไม่ได้
        0 มีใบขับขี่  0 ไม่มีใบขับขี่
ขับรถจักรยานยนต์ Rได้  0 ไม่ได้
        0 มีใบขับขี่  0 ไม่มีใบขับขี่
ภาษาอื่นๆ ระบุ                                 
Rสื่อสารได้ระดับดีมาก
0 สื่อสารได้ระดับปานกลาง
0 ยังต้องปรับปรุง
การเขียนโปรแกรม
ระบุ                                                
                                                     
เพิ่มเติม โปรดระบุ                              
                                                     
                                                             

7.  การฝึกอบรมและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพิเศษที่ผ่านมา                                                                                      
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
8. ผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติยศ/ผลงานวิจัย                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
9. ข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา                                                                                   
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       
10. ทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งข่าวใด    อินเตอร์เนอร์                                                                                          
11. ระบุชื่อบุคคลในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)ที่ท่านรู้จัก                                                                    
12. บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์
1
   นางสาวสุชัญญา  สุวรรณแพทร์
                      ส.ก.ส
       089-8694176
2
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ รวมถึงเอกสารการสมัครงานที่แนบเป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงานและภายหลังสถาบันตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้สถาบันยกเลิกสัญญาจ้างที่ทำไว้กับข้าพเจ้าได้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

                                                                        (ลายมือชื่อ)     ปรางฉัตร            เกตุแก้ว                       ผู้สมัคร
                                                                                      ( นางสาวปรางฉัตร        เกตุแก้ว                     )
                                   วันที่          13  ธันวาคม    2555     

ใบสมัครงาน

                                    ตำแหน่ง    เลขานุการ                                                              
ประวัติส่วนตัว
1.  ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)               ปรางฉัตร                              นามสกุล     เกตุแก้ว                                                  
     สัญชาติ     ไทย         เชื้อชาติ   ไทย           ศาสนา      พุธท               สถานภาพ   / โสด   สมรส   หย่า   หม้าย
2.  เกิดวันที่  3          เดือน     พฤษภาคม                   พ.ศ.   2537                 อายุ       18         ปี  หมู่โลหิต   โอ       
3. สถานที่เกิด ตำบล      ที่วัง                             อำเภอ              ทุ่งสง                    จังหวัด           นครศรีธรรมราช               
4.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน                  1  8009   00106   49   3                                                                            ออก ณ อำเภอ/เขต  ทุ่งสง                                        
     จังหวัด    นครศรีธรรมราช                            วันที่ออกบัตร   30 ก.ย. 2553           วันหมดอายุ    2  พ.ค. 2560                
5.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่           68            หมู่ที่/ซอย          4                         ถนน    หลวง                                                 
     ตำบล/แขวง       ที่วัง                           อำเภอ/เขต       ทุ่งสง                           จังหวัด      นครศรีธรรมราช                     
     รหัสไปรษณีย์        80110           โทรศัพท์    086-7417084                    อีเมล์chiab_ruk_pat14@hotmail.com
6.  ชื่อบิดา         นายวิโรจน์             เกตุแก้ว                             อาชีพ  ทำสวน                          
     ชื่อมารดา      นางม่วย               เกตุแก้ว                              อาชีพ   ทำสวน                         
     ชื่อสามี/ภรรยา                                                                 อาชีพ                                     
    จำนวนบุตร                         คน มีรายละเอียดดังนี้
     ชื่อบุตร                                                                           เพศ/อายุ                                 การศึกษา                         
     ชื่อบุตร                                                                           เพศ/อายุ                                 การศึกษา                         
     ชื่อบุตร                                                                           เพศ/อายุ                                 การศึกษา                         
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
สถานศึกษา
สาขาวิชาเอก
ชื่อวุฒิที่ได้รับ
จาก
ถึง
ม.1
 ม.6
  วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
    ละครพระ
     ม.6ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งงาน
เงินเดือน
สาเหตุที่ออกจากงาน
จาก
ถึง


ความสามารถพิเศษ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
R สื่อสารได้ระดับดีมาก
0 สื่อสารได้ระดับปานกลาง
0 ยังต้องปรับปรุง
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
ระบุ                                                
                                                     
ขับรถยนต์ Rได้    0 ไม่ได้
        0 มีใบขับขี่  0 ไม่มีใบขับขี่
ขับรถจักรยานยนต์ Rได้  0 ไม่ได้
        0 มีใบขับขี่  0 ไม่มีใบขับขี่
ภาษาอื่นๆ ระบุ                                 
Rสื่อสารได้ระดับดีมาก
0 สื่อสารได้ระดับปานกลาง
0 ยังต้องปรับปรุง
การเขียนโปรแกรม
ระบุ                                                
                                                     
เพิ่มเติม โปรดระบุ                              
                                                     
                                                             

7.  การฝึกอบรมและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพิเศษที่ผ่านมา                                                                                      
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
8. ผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติยศ/ผลงานวิจัย                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
9. ข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา                                                                                   
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       
10. ทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งข่าวใด    อินเตอร์เนอร์                                                                                          
11. ระบุชื่อบุคคลในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)ที่ท่านรู้จัก                                                                    
12. บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์
1
   นางสาวสุชัญญา  สุวรรณแพทร์
                      ส.ก.ส
       089-8694176
2
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ รวมถึงเอกสารการสมัครงานที่แนบเป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงานและภายหลังสถาบันตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้สถาบันยกเลิกสัญญาจ้างที่ทำไว้กับข้าพเจ้าได้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

                                                                        (ลายมือชื่อ)     ปรางฉัตร            เกตุแก้ว                       ผู้สมัคร
                                                                                      ( นางสาวปรางฉัตร        เกตุแก้ว                     )
                                   วันที่          13  ธันวาคม    2555